Auteursrechtelijke trammelant bij (niet-)levering van desinfectiemiddelen

Stel: uw leverancier heeft de bestelde producten niet geleverd. Daardoor kunt u deze producten op uw beurt niet leveren aan uw eigen klanten. Kunt u deze situatie oplossen door een soortgelijk product onder het etiket van uw leverancier aan uw klanten te leveren? In een recente kwestie meende de afnemer dat dat een geschikte oplossing was. De rechtbank Arnhem tikte deze afnemer echter op haar vingers vanwege een inbreuk op de op het etiket van diens leverancier rustende auteursrechten. De niet-nakoming door de leverancier van haar verplichtingen, vormt volgens de rechtbank geen rechtvaardiging voor de afnemer om een soortgelijk product onder het etiket van de leverancier aan te bieden.

27 okt. 2020

Wat was er aan de hand?

Logic Chemie is een leverancier van desinfectiemiddelen. Zij verkoopt onder meer het desinfectiemiddel ‘LogicSept’. TrendX exploiteert een webshop. Partijen hebben een overeenkomst gesloten waarbij Logic Chemie een bepaalde hoeveelheid desinfectiemiddel LogicSept aan TrendX zou leveren. Op grond van deze overeenkomst kreeg TrendX de bevoegdheid om dit desinfectiemiddel onder de naam ‘LogicSept’ en het bijbehorende etiket door te verkopen.

Logic Chemie is echter haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nagekomen en heeft LogicSept niet geleverd. TrendX had in de tussentijd echter het product LogicSept op haar webshop geplaatst en een grote hoeveelheid daarvan aan haar klanten verkocht. TrendX heeft daarom zelf een nagenoeg identiek desinfectiemiddel samengesteld. Dit desinfectiemiddel verkocht TrendX aan haar klanten met gebruikmaking van het etiket van Logic Chemie en de aangepaste naam ‘LogicSept2’.

Logic Chemie stelde zich op het standpunt dat TrendX daarmee inbreuk maakte op haar auteursrechten èn handelsnaamrechten. TrendX meende daarentegen dat zij op grond van de met Logic Chemie gesloten overeenkomst het etiket mocht gebruiken. Daarnaast stelde TrendX zich op het standpunt dat zij met de naam ‘LogicSept2’ geen inbreuk maakte op de handelsnaam van Logic Chemie.

Inbreuk auteursrechten op etiket Logic Chemie?

De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem (27 juli 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:4310) stelde allereerst vast dat aangenomen kan worden dat het etiket van Logic Chemie auteursrechtelijk wordt beschermd. Het gaat derhalve om de vraag of TrendX inbreuk maakte op deze auteursrechten door gebruik te maken van een nagenoeg identiek etiket voor een ander desinfectiemiddel, waarbij alleen de naam is veranderd naar ‘LogicSept2’.

Volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst diende Logic Chemie een bepaalde hoeveelheid LogicSept aan TrendX te leveren. In dat kader verkreeg TrendX in ieder geval eenmalig de bevoegdheid om LogicSept onder deze naam en met het etiket van Logic Chemie te verhandelen. Uit deze overeenkomst blijkt niet dat TrendX daarvoor een nadere licentie nodig had. TrendX had echter op grond van deze overeenkomst niet de bevoegdheid om het etiket van Logic Chemie te gebruiken bij het aanbieden van een door haar zelf samengesteld desinfectiemiddel aan haar klanten. Dat Logic Chemie haar verplichtingen uit de overeenkomst niet was nagekomen, maakt dat volgens de rechtbank niet anders. TrendX heeft derhalve inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Logic Chemie.

Inbreuk handelsnaam Logic Chemie?

TrendX maakte volgens de rechtbank daarentegen geen inbreuk op de handelsnaamrechten van Logic Chemie door het gebruik van de naam ‘LogicSept2’. Een handelsnaam betreft de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Logic Chemie is volgens de rechtbank immers alleen actief onder de handelsnaam ‘Logic Chemie’ en niet (ook) onder ‘LogicSept’. LogicSept betreft slechts een productnaam en wordt niet gebruikt als aanduiding voor de onderneming van Logic Chemie. LogicSept is derhalve niet aan te merken is als een handelsnaam. TrendX maakt met de naam ‘LogicSept2’ dan ook geen inbreuk op de handelsnaam van Logic Chemie.

Afronding

Deze kwestie illustreert dat de niet-nakoming van de verplichtingen van een andere partij, niet betekent dat haar intellectuele eigendomsrechten opeens vogelvrij zijn. In dergelijke gevallen is meestal het versturen van een ingebrekestelling – waarin u de leverancier aanmaant om alsnog haar verplichtingen na te komen – de aangewezen weg. Het heft in eigen hand nemen en met gebruikmaking van het etiket, logo, etc. van uw leverancier een soortgelijk product aanbieden, is ten zeerste af te raden. U maakt dan immers mogelijk inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van uw leverancier. Dat kan dat forse consequenties hebben. Rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten hebben namelijk verregaande handhavingsmogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld een schadevergoeding en een volledige proceskostenveroordeling vorderen.