Onrechtmatige sommatiebrief; over het wapperverbod

Het is onder sommige omstandigheden verboden om je op een gepretendeerd IE-recht te beroepen. ‘Wapperen’ met iets dat je niet hebt, mag in ieder geval niet. Het versturen van sommatiebrieven, oneerbiedig ook wel ‘blafbrieven’ genoemd, kan onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig zijn. Wanneer is het versturen van sommatiebrieven wel onrechtmatig en wanneer niet?

18 jul. 2022

Sommatiebrieven

Een onrechtmatig verzonden sommatiebrief is af en toe aanleiding voor een gerechtelijke procedure. Zo ook in de zaak Toi-Toys/Tinnus. Het ging in deze zaak om de Bunch O Balloons van Tinnus (oranje) en de Water Bombs van Toi-Toys (geel). Dit zijn trossen met 100 ballonnen die aan de kraan kunnen worden aangesloten waardoor de ballonnen in 1 minuut worden gevuld. Tinnus stuurde sommatiebrieven met waarschuwingen naar de klanten van Toi-Toys waarin zij zich beriep op haar intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder op een octrooiaanvraag, een modelrecht, het auteursrecht, een merkrecht en slaafse nabootsing.

Toi-Toys vond het erg vervelend dat Tinnus haar klanten hier rechtstreeks mee lastig viel en vroeg de rechter daarom om Tinnus te verplichten een rectificatiebrief te sturen.Toi-Toys stelt schade te hebben geleden als gevolg van het onrechtmatig ‘wapperen’ met verschillende intellectuele eigendomsrechten door Tinnus. Er werd door de rechtbank geoordeeld dat Tinnus geen intellectuele eigendomsrechten jegens Toi-Toys geldend kon maken. Tinnus had dus onrechtmatig gewapperd met haar vermeende IE-rechten, terwijl zij die helemaal niet had of waar althans geen inbreuk op werd gemaakt door Toi-Toys. De rechtbank wees de vordering tot het verzenden van een rectificatiebrief door Tinnus dan ook toe. Tinnus had door het verzenden van brieven aan klanten van Toi-Toys namelijk de indruk gewekt dat de Water Bombs inbreuk zouden maken op de intellectuele eigendomsrechten van Tinnus. Dit diende te worden rechtgezet door Tinnus.

Wapperverbod

Het is in bepaalde gevallen niet toegestaan om je als IE-rechthebbende op een vermeend IE-recht te beroepen. Als een concurrent dit doet, dan kan een zogenaamd ‘wapperverbod’ bij de rechter worden gevorderd. Wanneer komt zo’n wapperverbod voor toewijzing in aanmerking? In de zaak Toi-Toys/Tinnus zagen we dat er geoordeeld werd dat het versturen van de sommatiebrieven door Tinnus onder de daar geldende omstandigheden onrechtmatig was. Het versturen van dergelijke sommatiebrieven is uiteraard niet altijd onrechtmatig. Wanneer een partij bijvoorbeeld sommatiebrieven verstuurt waarin zij stelt een IE-recht te hebben en dit achteraf niet het geval blijkt te zijn, is er niet meteen sprake van onrechtmatigheid. Dit volgt uit het standaard arrest Bakel/Stork. Voor onrechtmatigheid is vereist dat deze wapperaar een verwijt kan worden gemaakt.

Dat is bijvoorbeeld het geval indien degene die zich beroept op diens vermeende IE-rechten (‘de wapperaar’) weet of behoort te weten dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het IE-recht waar hij zich op beroept ongeldig is dan wel dat de partij die hij aanspreekt geen inbreuk maakt op zijn IE-recht. Of de wapperaar dit wist of behoorde te weten hangt af van de omstandigheden van het geval. Het is bijvoorbeeld zo dat er aan een aanvraag voor een IE-recht geen of minder rechten kunnen worden ontleend dan aan een verleend IE-recht. Ook is het zo dat sommatiebrieven aan een directe concurrent minder snel als onrechtmatig zullen worden bestempeld dan dergelijke sommatiebrieven aan derden, zoals in deze kwestie bijvoorbeeld aan de klanten van de directe concurrent.

Kortom

U kunt een wapperverbod aanvragen als u of uw klanten onterecht worden lastiggevallen met sommatiebrieven. Soms is het echter lastig om vast te stellen of een wapperaar wist of behoorde te weten dat hij zich niet op bepaalde IE-rechten kon beroepen of wist dat u geen inbreuk maakte op zijn IE-rechten. Dat zal per geval bekeken moeten worden.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.