Een handhavingsbesluit van de AP; wat nu?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Zij doet onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wet. De AP kan handhavend optreden als er tijdens een onderzoek een overtreding is geconstateerd.

27 mei 2021

Besluiten bestuursorganen

De AP is een bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze wet regelt de bevoegdheid van bestuursorganen om besluiten te nemen. De AP kan een handhavingsbesluit opleggen als zij van oordeel is dat een organisatie in niet of onvoldoende mate voldoet aan de wet- en regelgeving.

Een handhavingsbesluit kan gericht zijn op herstel van de overtreding. Voorbeelden hiervan zijn een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang. Ten tweede kan een handhavingsbesluit gericht zijn om de overtreder te bestraffen, zoals de oplegging van een bestuurlijke boete. Zo heeft bijvoorbeeld Booking.com een boete van 475.000 euro opgelegd gekregen voor het te laat melden van een groot datalek. Zie voor een overzicht van opgelegde boetes en sancties de website van de AP.

Als u persoonsgegevens verwerkt, is de kans dus aanwezig dat ook u te maken krijgt met de AP. In een andere blog beschrijven wij wat te doen in een geval dat de AP om inlichtingen verzoekt dan wel een ‘inval’ doet. Zie daarvoor de blog: Een inlichtingenverzoek of ‘inval’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wat te doen?

Bezwaar tegen een handhavingsbesluit

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de AP. Dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken nadat het besluit is genomen. Kunt of wilt u niet zelf bezwaar maken? Dan kunt u daar ook iemand voor machtigen. Een gemachtigde kan een advocaat zijn, maar dat is niet verplicht.

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren: per post of online via een formulier ‘bezwaarschrift’ dat te vinden is op de website van de AP. U moet in het bezwaarschrift aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit en deze redenen onderbouwen. De AP gaat vervolgens het besluit heroverwegen op grond van de in uw bezwaarschrift aangevoerde gronden.

Beroep en hoger beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de bestuursrechter. Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank (sector bestuursrecht) in het arrondissement waarbinnen uw woonplaats valt. In plaats van het besluit te heroverwegen zal de bestuursrechter toetsen of het genomen besluit rechtmatig was op het moment van het nemen van het besluit. Tenzij mondeling uitspraak wordt gedaan, doet de bestuursrechter binnen zes weken na de sluiting van het onderzoek schriftelijk uitspraak. In bijzondere omstandigheden kan de bestuursrechter deze termijn met ten hoogste zes weken verlengen.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de bestuursrechter heeft u de gelegenheid om in hoger beroep te gaan. Het hoger beroep wordt ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer weten of hulp nodig bij bezwaar of beroep? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u ook helpen bij het opstellen van een zogenaamde zienswijze op een voorgenomen besluit van de AP.

Deze blog is mede geschreven door student-stagiaire Brenda Bohlmeijer.