Privacyverklaring

Als expert op het gebied van privacy vindt Elferink & Kortier Advocaten uw privacy vanzelfsprekend heel belangrijk. Elferink & Kortier Advocaten draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt of die anderszins door haar worden verkregen vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met deze privacyverklaring geven wij uitvoering aan onze informatieplicht die de AVG aan ons - als verwerkingsverantwoordelijke - oplegt.

1. Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring richt zich tot alle personen - ook wel de betrokkenen genoemd - van wie Elferink & Kortier Advocaten als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt), met uitzondering van personeel van Elferink & Kortier Advocaten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die eventueel via (links op) deze website kunnen worden bezocht of die uw persoonsgegevens via deze website verzamelen.

Deze privacyverklaring is derhalve van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van:

 • (medewerkers en overige relaties van) cliënten en wederpartijen van Elferink & Kortier Advocaten;
 • (medewerkers en overige relaties van) potentiële cliënten met wie Elferink & Kortier Advocaten contact heeft gelegd of wil leggen;
 • (medewerkers en overige relaties van) (toe)leveranciers van Elferink & Kortier Advocaten;
 • bezoekers van de website van Elferink & Kortier Advocaten;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Elferink & Kortier Advocaten;
 • alle andere personen die contact opnemen met Elferink & Kortier Advocaten of van wie Elferink & Kortier Advocaten anderszins persoonsgegevens verwerkt;

Voor onze advocaat-partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt deze privacyverklaring niet.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de entiteit Elferink & Kortier Advocaten B.V. Wij zijn statutair gevestigd te (7511 JK) Enschede, aan de M.H. Tromplaan 18.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

Elferink & Kortier Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten en het voeren van (gerechtelijke) procedures. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Afhankelijk van de kwestie kunnen ook andere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen. Een voorbeeld hiervan is het voeren van onze financiële administratie. Een ander voorbeeld is de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme ((WWFT) die advocaten in een aantal gevallen verplicht bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het kan daarbij gaan om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort);
 • Het voeren van een correcte (dossier-)administratie;
 • Facturatie van de verleende diensten en het innen van declaraties;
 • Het onderhouden van contact met u. Zo houden wij uw contactgegevens bij in ons klantsysteem en kunnen deze worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd;
 • Marketing- en communicatieactiviteiten, zoals het verbeteren van onze product- en dienstinformatie, het uitvoeren van gerichte marketingacties en het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verbeteren en beveiligen van deze website:
 • Het maken van gebruikersstatistieken. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij onder andere om onze website te verbeteren;
 • Overige situaties waarin Elferink & Kortier Advocaten een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Elferink & Kortier Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën van) persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening:

 • (Contact)gegevens en andere persoonsgegevens van onze cliënt, van onze wederpartij, dan wel van derden, die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;
 • (Contact)gegevens die u ons (in eerste instantie) mondeling heeft verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in het contactformulier op onze website;
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën zoals:

- IP-nummer;

- Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;

- Of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

 • Daarnaast verwerkt Elferink & Kortier Advocaten in voorkomende gevallen persoonsgegevens die zij heeft verkregen uit openbare bronnen, zoals:

- Persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) social media platforms zoals LinkedIn;

- Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

- Persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Elferink & Kortier Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of omdat deze via openbare bronnen bekend zijn geworden.

5. Grondslag verwerking persoonsgegevens

Elferink & Kortier Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van een van de hierna te noemen grondslagen als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Toestemming

Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven indien u nog geen klant van ons bent. U heeft het recht om een reeds gegeven toestemming weer in te trekken.

Overeenkomst waarbij u partij bent

Indien u – als betrokkene - ons een opdracht verleent om u als advocaat bij te staan, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij of een derde partij daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Elferink & Kortier Advocaten verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan degenen binnen haar organisatie waarvan het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen. Dit zijn bijvoorbeeld de advocaten van Elferink & Kortier Advocaten, de juridisch medewerkers van Elferink & Kortier Advocaten die betrokken zijn bij de (juridische) dienstverlening aan u, en het ondersteunend personeel van Elferink & Kortier Advocaten die noodzakelijkerwijs met uw persoonsgegevens moeten werken. De werknemers van Elferink & Kortier Advocaten, alsmede de derden waaraan uw persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Elferink & Kortier Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien zulks noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar (juridische) dienstverlening en de daarmee samenhangende andere diensten, voor haar website of indien dit op uw verzoek geschiedt, uiteraard steeds met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek. Tevens schakelen wij in een aantal gevallen derde partijen in die namens en in opdracht van Elferink & Kortier Advocaten een deel van de verwerking op zich nemen, zoals onze IT dienstverlener die het onderhoud en het beheer van onze IT verzorgt alsmede onze hostingdienstverlener op wiens servers wij de gegevens en data opslaan, op wiens server onze website wordt gehost en die tevens het onderhoud en beheer van onze website verzorgt. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens ook aan derde partijen in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Tot slot kan Elferink & Kortier Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Met derde partijen die namens en in opdracht van Elferink & Kortier Advocaten uw persoonsgegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG en conform de instructies van Elferink & Kortier Advocaten dient te handelen. Door Elferink & Kortier Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een accountant, notaris of een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

8. Beveiliging Persoonsgegevens

Elferink & Kortier Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Elferink & Kortier Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Elferink & Kortier Advocaten in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over de bescherming van uw persoonsgegevens.

9. Bewaartermijn persoonsgegevens

Elferink & Kortier Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist (met inachtneming van de op ons rustende bewaartermijnen).

10. Rechten van betrokkenen

U heeft in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen aan Elferink & Kortier vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waar binnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de elders in deze privacyverklaring vermelde contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Elferink & Kortier Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Wij zullen u zo nodig vragen u nader te identificeren.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Elferink & Kortier Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

11. Statistieken en cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Elferink & Kortier Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst en opgeslagen. Wij plaatsen onder andere functionele cookies op uw apparaat om de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten.

De website van Elferink & Kortier Advocaten maakt daarnaast gebruik van de analytische cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken Wij hebben via de instellingen van Google Analytics geregeld dat de verwerking zo min mogelijk invloed heeft op uw persoonlijke levenssfeer. Bovendien hebben wij aangegeven dat de gegevens die door de cookies worden verzameld, niet voor andere Google-diensten gebruikt mogen worden. Tevens zullen de laatste drie cijfers van de IP-adressen nog voor de opslag bij Google Analytics worden gewist, zodat de verzamelde gegevens nog moeilijker te herleiden zijn tot een bepaald persoon.

Op de website van Elferink & Kortier Advocaten kunnen links staan naar websites van derden. Als u zo’n link aanklikt kunnen er door die derde partijen cookies op uw apparaat worden geplaatst (ook wel Third party cookies genoemd). Het kan in dat geval gaan om zogenaamde tracking cookies. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en het gebruik van cookies door die derden. Als eigenaar van de website moeten wij u er echter wel over informeren én moeten wij u toestemming vragen voor het plaatsen van de third party cookies. Als u het plaatsen van de cookies accepteert dient u er op bedacht te zijn dat de derde partijen (tracking) cookies op uw apparaat plaatsen.

Op onze website is bijvoorbeeld een video van Youtube geplaatst. Deze video wordt u niet getoond als u het opslaan van de third party cookies niet accepteert. In dat geval worden er geen third party (tracking) cookies op uw apparaat geplaatst, maar de video zal u ook niet worden getoond. Voor meer informatie over de cookies die Youtube kan plaatsen kunt u: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl raadplegen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

12. Klachten

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen bij ons indienen via de elders in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens. Mochten wij uw klacht niet kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Aanpassing privacyverklaring

Omdat de wet- en regelgeving dan wel de omstandigheden waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken kunnen wijzigen behoudt Elferink & Kortier Advocaten zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat deze privacyverklaring.

14. Vragen & contact

Elferink & Kortier Advocaten B.V. is de beheerder van deze website.

Elferink & Kortier Advocaten B.V. is gevestigd te (7511 JK) Enschede, aan de M.H. Tromplaan 18. Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67387950. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacyverklaring kunt u contact opnemen via het tabblad Contact. Indien u vragen heeft over de wijze waarop Elferink & Kortier Advocaten omgaat met uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact met ons opnemen.


Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018 en laatstelijk herzien op 1 januari 2019.