Blogs

Elferink & Kortier Advocaten blogt met enige regelmaat over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo blijft u helemaal bij!

Privacy

Een handhavingsbesluit van de AP; wat nu?

mr. dr. M.H. (Mirjam) Elferink 27 mei 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Zij doet onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wet. De AP kan handhavend optreden als er tijdens een onderzoek een overtreding is geconstateerd.

Lees verder
Privacy

Privacy, het ondergeschoven kindje in due diligence-onderzoeken

mr. M.J.M. (Martijn) Kortier 23 okt. 2020

In onze praktijk begeleiden wij regelmatig bedrijfsovernames en investeringen. Het is gebruikelijk dat de koper een due diligence (DD)-onderzoek laat uitvoeren. Daarmee brengt hij potentiële risico's in kaart, zodat hij daar bij de koop rekening mee kan houden. Privacy blijft in dergelijke DD-onderzoeken echter regelmatig onderbelicht. Waarom is het toch belangrijk om ook goed naar de persoonsgegevensverwerkingen te laten kijken?

Lees verder
Privacy

Modernisering Archiefwet bekeken door een ‘privacybril’

mr. dr. M.H. (Mirjam) Elferink 21 okt. 2020

Al enige tijd bestaat de wens de Archiefwet te moderniseren. Daartoe heeft de wetgever het conceptwetsvoorstel Modernisering Archiefwet (de ‘Archiefwet 2021’) opgesteld. Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wijzigingen van de huidige Archiefwet 1995 tot stand te brengen. Zo wil men de overbrengingstermijn voor archiefdocumenten verkorten van twintig naar tien jaar. Dat betekent dat bepaalde overheidsinformatie al na 10 jaar moet worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats en dus - in beginsel - openbaar wordt. Daarnaast wil men de duur van eventuele openbaarheidsbeperkingen verlengen van 75 naar 110 jaar. Wat zouden deze veranderingen – als ze daadwerkelijk wet worden - in de praktijk betekenen? En wat betekent het (schijnbare)spanningsveld tussen de Archiefwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Lees verder
Privacy

Elektronische uitwisseling van persoonsgegevens in de zorg

Zorgaanbieders verwerken in toenemende mate gegevens digitaal. Medische informatie wordt in de regel in digitale dossiers vastgelegd. En digitale uitwisselingen van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders is tegenwoordig niet meer weg te denken. Denk bijvoorbeeld aan het Landelijk Schakelpunt (LSP). Een zorgvuldige omgang met de veelal gevoelige en medische persoonsgegevens van patiënten is van belang. De elektronische verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens valt daarom onder meer onder de regels van de Wet algemene bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). De Wabvpz kent sinds 1 juli 2020 een aantal nieuwe regels.

Lees verder
Privacy

Privacy Shield ongeldig: is doorgifte persoonsgegevens aan VS nog toegestaan?

Het Europese Hof van Justitie heeft recent het EU-US Privacy Shield ongeldig verklaard. Een juridische basis voor de doorgifte van persoonsgegevens naar in de Verenigde Staten (VS) gevestigde organisaties valt daarmee weg. Verwerkingsverantwoordelijken die persoonsgegevens doorgeven aan of opslaan bij Amerikaanse partijen, moeten daarvoor nu een andere juridische basis gebruiken. Daarnaast heeft het Hof zich over de geldigheid van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie uitgelaten. Deze kunnen in principe wél een geldige juridische basis voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derde landen (buiten de Europese Economische Ruimte) zijn.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Mag ik een afbeelding of YouTube-filmpje op mijn website embedden?

Stel, u wilt op uw website verwijzen naar een afbeelding of YouTube-filmpje van iemand anders. Mag u deze afbeelding of video dan embedden op uw website? Of moet u daarvoor eerst toestemming vragen aan de rechthebbende? In de praktijk blijkt hier de nodige discussie over te bestaan.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Tiny house ‘Heijmans One’ auteursrechtelijk beschermd

mr. dr. M.H. (Mirjam) Elferink 18 jun. 2020

Het ontwerp van een woning van Heijmans – in dit geval een kleine, verplaatsbare woning - vormde recent de inzet van een procedure over auteursrechten. Heijmans was van mening dat een concurrent met diens ontwerp ‘Eco-One’ haar ontwerp had nagemaakt. De rechter oordeelde dat het ontwerp ‘Eco-One’ inderdaad inbreuk maakte op de auteursrechten die rusten op het ontwerp van Heijmans. De rechter legde vervolgens een inbreukverbod op voor de gehele Europese Unie: de woningen van ‘Eco One’ mogen dientengevolge in de gehele EU niet meer verhandeld worden.

Lees verder
Privacy

Gebruik van apps in de strijd tegen corona; maar in strijd met privacy en andere mensenrechten?

mr. dr. M.H. (Mirjam) Elferink 17 apr. 2020

Tijdens zijn persconferentie op 7 april jl. sprak minister De Jonge over de eventuele inzet van apps in de strijd tegen het coronavirus. Hij sprak daarbij over een app die je vertelt of je in contact bent geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus (hierna: ‘trackingapp’) en een app waarmee je gemakkelijk contact kunt houden met een dokter in de buurt over eventuele symptomen (hierna: ‘gezondheidsapp’). Minister de Jonge gaf daarbij aan dat deze apps alleen gebruikt kunnen worden als heel zorgvuldig wordt omgegaan met privacy. Maar kunnen dergelijke ‘tracking- en gezondheidsapps’ wel privacy vriendelijk worden ingericht? En welke andere waarborgen moeten daarbij in acht worden genomen?

Lees verder

Corona en de nakoming van commerciële contracten. Overmacht, reden tot aanpassing of ondernemersrisico?

Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. In zijn toespraak op maandag 16 maart 2020 gaf Mark Rutte aan dat de realiteit is dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking besmet zal raken met het virus. Alleen al om die reden is het te hopen dat door de getroffen maatregelen het coronavirus binnen de perken blijft. Daarnaast stond Mark Rutte stil bij het feit dat de corona-crisis ook forse economische gevolgen heeft. Dagelijks bereiken ons berichten dat ondernemers hun deuren tijdelijk moeten sluiten, dat opdrachten, bestellingen en orders worden geannuleerd of dat bedrijven niet meer in staat zijn om te leveren. Hierdoor kunnen verschillende partijen ineens niet meer voldoen aan hun verplichtingen uit commerciële contracten. Wat zijn daar de consequenties van? Kan men ook ten tijde van de coronacrisis gedwongen worden die contractuele verplichtingen onverminderd na te komen? Of is er, gezien deze bijzondere omstandigheden, een uitweg?

Lees verder
ICT-recht

Corona en de gevolgen voor uw (ICT-) contracten

mr. M.J.M. (Martijn) Kortier 16 mrt. 2020

De gevolgen van het coronavirus voor de maatschappij zijn enorm. Uiteraard hopen we allemaal dat de maatregelen die de Rijksoverheid heeft aangekondigd om de uitbraak van het virus te beteugelen, effect zullen sorteren. In dat perspectief lijken de thans getroffen maatregelen een kleine opoffering te zijn voor ons, gezonde mensen. Desalniettemin heeft de uitbraak van het coronavirus ook zeer verstrekkende economische gevolgen. De economie is wereldwijd voor een groot deel stil komen te liggen en dat zullen veel bedrijven en organisaties gaan merken. De eerste berichten daarover bereiken ons reeds. In onze praktijk zien wij namelijk dat voorgenomen ICT-investeringen op de tocht komen te staan. De kosten van dergelijke trajecten, maar ook de personele gevolgen van het coronavirus zijn daar de oorzaak van. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor u als klant of als afnemer? Kunt u van het ICT-contract af? Kunt u de implementatie tijdelijk opschorten?

Lees verder