Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Elferink en Kortier Advocaten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

1.1 Elferink en Kortier Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht. Elferink & Kortier Advocaten is gevestigd te (7511 JK) Enschede aan de M.H. Tromplaan 18 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67387950. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Elferink & Kortier Advocaten wordt uitsluitend Elferink & Kortier Advocaten B.V. bedoeld.

1.2 Onder opdrachten in de zin van deze Algemene Voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met Elferink & Kortier Advocaten tot stand komen, waaronder tevens begrepen aanvullende,gewijzigde en/of vervolgopdrachten.

1.3 Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd en elke overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan door Elferink & Kortier Advocaten B.V. Dit geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook artikel 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De (rechts)personen die de opdracht uitvoeren zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Het staat Elferink en Kortier Advocaten vrij de opdrachten door de door haar aan te wijzen personen te laten uitvoeren.

1.4 De opdracht omvat de bevoegdheid van Elferink & Kortier Advocaten om namens en voor rekening van de Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.

1.5 Elferink & Kortier Advocaten zal de aan haar verstrekte opdracht met zorg uitvoeren. Onder geen enkele omstandigheid kan Elferink & Kortier Advocaten een bepaald resultaat garanderen. De aan Elferink & Kortier Advocaten verstrekte opdracht dient derhalve als een inspanningsverbintenis te worden gekwalificeerd.

1.6 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden noch aan de resultaten daarvan.

2. Tarieven en betaling

2.1 De kosten van uitvoering van opdrachten door Elferink & Kortier Advocaten omvatten het honorarium en de zogenaamde overige kosten(verschotten) die ten behoeve van de opdracht of Opdrachtgever zijn gemaakt, zoals reiskosten, kosten van ingeschakelde derden, uittreksels uit registers, griffierechten en dergelijke.

2.2 Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het uurtarief kan, ook tijdens de duur van de opdrachten, worden gewijzigd. Over deze wijziging wordt de Opdrachtgever vooraf schriftelijk geïnformeerd.

2.3 Het honorarium voor verrichte werkzaamheden wordt in beginsel maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de Opdrachtgever over het declaratiebedrag de wettelijke handelsrente ex 6:119a BW verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling van de declaratie uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van vijftien (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-.

2.4 Elferink & Kortier Advocaten kan te allen tijde een redelijk voorschot van Opdrachtgever verlangen voor de te verrichten werkzaamheden, alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van de opdracht.

2.5 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan dan wel indien geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden voorhanden is, kan Elferink & Kortier Advocaten de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten. In dat geval is Elferink & Kortier Advocaten niet aansprakelijk voor schade die mogelijk ontstaat ten gevolge van de opschorting van de werkzaamheden.

3. Inschakeling derden

3.1 Het staat Elferink & Kortier Advocaten vrij om derden in te schakelen voor de uitvoering van opdrachten.

3.2 Opdrachtgever machtigt Elferink & Kortier Advocaten om, namens hem, de door deze derden bedongen voorwaarden te aanvaarden, ook als deze voorwaarden aansprakelijkheidsbeperkingen bevatten. Tevens vrijwaart Opdrachtgever Elferink & Kortier Advocaten voor aanspraken van die derden in verband met claims van de Opdrachtgever jegens die derden.

3.3 Elferink & Kortier Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van bijstand door deurwaarders en/of koeriers) bij de afweging om deze derden in te schakelen, alsmede bij de selectie van deze derden, zoveel als redelijkerwijze mogelijk is met de Opdrachtgever overleggen.

3.4 Elferink & Kortier Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde partijen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Elferink & Kortier Advocaten is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Elferink & Kortier Advocaten van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

4.2. Elferink & Kortier Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.Op verzoek wordt een uittreksel van de huidige aansprakelijkheidspolis toegezonden.

4.3 De aansprakelijkheid van Elferink & Kortier Advocaten voor schade geleden door Opdrachtgever ten gevolge van een (beroeps-)fout van Elferink & Kortier Advocaten zal in zijn totaliteit steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekeraar zal worden uitgekeerd.

4.4 Indien om welke reden dan ook de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Elferink & Kortier Advocaten voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt aan honorarium exclusief BTW in rekening heeft gebracht én dat door de Opdrachtgever is betaald in de 6 (zes) maanden voorafgaande aan de schriftelijke aansprakelijkstelling door of vanwege Opdrachtgever, zulks met een maximum van € 10.000,00.

4.5 De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Elferink & Kortier Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,gegevensbestanden, registers of andere zaken, dan wel indien een e-mailbericht niet juist, niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

4.6 Indien Opdrachtgever niet binnen één jaar nadat zij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, een vordering tot schadevergoeding jegens Elferink & Kortier Advocaten aanhangig maakt, dan vervalt voornoemd vorderingsrecht.

5. Klachten- en geschillenregeling

5.1 Elferink & Kortier Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Alle geschillen over onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

5.2 Deze klachtenregeling is onder meer gepubliceerd op de website van Elferink & Kortier Advocaten en wordt u op eerste verzoek kosteloos toegezonden. In het onverhoopte geval dat voornoemde klachtenregeling geen uitkomst mocht bieden, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

6. Overige onderwerpen

6.1 Elferink & Kortier Advocaten heeft het recht het dossier dat betrekking heeft op de opdracht in kopie onder zich te houden. Het dossier wordt gedurende ten minste zeven jaar bewaard, waarna het Elferink & Kortier Advocaten vrijstaat het dossier te vernietigen.

6.2 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is te allen tijde doorslaggevend en bindend, ook indien aan Opdrachtgever een vertaling van deze Algemene Voorwaarden is verstrekt.

6.3 Op de rechtsverhouding en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Elferink & Kortier Advocaten en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Enschede, 1 januari 2019