Aanbieders van clouddiensten opgelet! Gedwongen afgifte digitale administratie failliete klanten.

Bent u een aanbieder van clouddiensten? Of heeft u een administratiekantoor? Bent u accountant of houdt u beroepshalve de administratie van uw klanten onder u? Dan is het volgende mogelijk relevant voor u. Op 22 maart 2017 is de wet “versterking positie curator” aangenomen. Deze wet voert een aantal aanpassingen in de Faillissementswet door. Daarin wordt onder andere bepaald dat derden die de administratie van een failliete klant onder zich hebben, verplicht zijn om deze desgevraagd aan de curator ter beschikking te stellen. Deze verplichting geldt ook als deze administratie in de cloud is opgeslagen.

12 apr. 2017

In de huidige praktijk lopen curatoren regelmatig tegen een muur op als ze derden die de administratie van een failliet onder zich hebben, verzoeken om deze aan hen af te geven. Deze derden beroepen zich in de regel op hun retentierecht (het recht om afgifte op te schorten totdat hun vordering is betaald) met het argument dat zij pas aan het verzoek van de curator kunnen voldoen indien alle openstaande schulden zijn voldaan. Onder de nieuwe wet gaat die vlieger niet meer op.

De zaak Retera/Vict (2013) is een voorbeeld van een kwestie waarin de curator van een failliet toegang tot diens boekhouding in de cloud eiste. Het Hof Den Bosch oordeelde dat het niet vanzelfsprekend is dat de curator zomaar kosteloos toegang krijgt tot de administratie van de failliet als deze door een derde wordt beheerd. Er moet rekening worden gehouden met de kosten die de derde maakt, wanneer deze de administratie beschikbaar stelt, aldus het hof. Met de nieuwe wet wordt dit wel anders: de mogelijkheden voor de curatoren worden verruimd. Voor het beheer en de vereffening van een failliete boedel is het immers van groot belang dat de curator de beschikking krijgt over de administratie van de failliet.

Wat betekent dit voor u? Als u beroepshalve de administratie voor derden doet en of als u deze onder u houdt – bv. als cloudprovider – dient u er rekening mee te houden dat de curator een dergelijk verzoek aan u kan doen. Een beroep op een retentierecht gaat dan niet meer op. U zult de kosten hiervoor bijvoorbeeld moeten verdisconteren in de tarieven voor uw dienstverlening.

Denk aan boekhoudkundige en aanverwante diensten die op commerciële basis worden verricht. Misschien vraagt u zich af hoe de administratie dan aan de curator aangeleverd dient te worden. Ook daar heeft men met de voorgenomen aanpassing van de Faillissementswet over nagedacht. De administratie dient op verzoek te worden aangeleverd, “zo nodig met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken”. Met andere woorden: een cloudprovider kan bijvoorbeeld niet volstaan met het doorsturen van ongesorteerde bestanden die niet zonder extra technische handelingen leesbaar zijn voor de curator. Ook het de curator fysiek toegang verlenen tot de serverruimte is in dat kader niet voldoende.

Dit betekent de facto dat cloudproviders de administratie van derden met inbegrip van de hard- en software en eventuele wachtwoorden voor digitale accounts en encryptiesleutels ter beschikking zullen moeten stellen. Heeft u uw contracten daarop al aangepast?