Opsomming

  • Bescherming van knowhow en intellectuele eigendom
  • Licentiecontracten
  • Overdracht van intellectuele eigendomsrechten
  • Intellectueel eigendom in faillissement
  • Overnames en intellectueel eigendom
  • Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA's)

Elferink & Kortier Advocaten adviseert bedrijven – van innovatieve start ups tot multinationals - in de ontwikkeling, implementatie en bescherming van nieuwe business modellen en technologieën door te voorzien in een juridisch kader waarmee de creatie en exploitatie van IE-rechten wordt veiliggesteld. Wij helpen u uw IE-rechten te herkennen, te beschermen en daar waar gewenst, te exploiteren. Wij hebben ruime ervaring met het veiligstellen van IE-rechten. Denk daarbij aan IE-rechten in overname- en faillissementssituaties. Ook kunt u bij ons terecht voor een allocatiecheck: waar verblijven uw IE-rechten in uw organisatie en waar zouden zij zich idealiter moeten bevinden? Waar nodig treden wij in rechte op om uw IE-rechten te beschermen.

Hieronder leest u voor een aantal intellectuele eigendomsrechten wat wij voor u zouden kunnen betekenen. Daarnaast hebben wij ook veel ervaring met het topografierecht, kwekersrecht, databankenrecht, naburige rechten en domeinnamen.

Mijn product wordt nagemaakt. Wat kan ik doen?

Inbreuk op IE-rechten

Auteursrecht

Als u iets heeft gemaakt of ontwikkeld dat origineel is, is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders dat zomaar namaakt. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. Het auteursrecht biedt bescherming aan iedereen die werken creëert. Dit houdt in dat de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd. Daarnaast kunt u zich verzetten tegen inbreuk op uw rechten door anderen. Elferink & Kortier Advocaten kan u in dat geval bijstaan en ook indien u zelf wordt beticht van inbreuk. Daarnaast zijn wij behulpzaam bij de juridische overdracht van auteursrechten van de ene naar de andere partij. Elferink & Kortier Advocaten adviseert, procedeert en contracteert om uw auteursrechtelijk gerelateerde belang zo goed mogelijk te behartigen.

Merkenrecht

Gebruikt u voor uw product of dienst een teken of naam die onderscheidend is van andere aanduidingen? Dan kunt u het laten vastleggen als merk. U kunt zich dan verzetten tegen het gebruik van eenzelfde of een vergelijkbaar teken door derde partijen; onder omstandigheden ook in het geval van gebruik in domeinnamen. Merken kunnen voor organisaties grote waarde vertegenwoordigen. De herkenningsfunctie moet immers niet worden onderschat. Elferink & Kortier Advocaten kan u bijstaan in het geval er inbreuk op uw merkrecht wordt gemaakt, óf indien u zelf wordt beticht van inbreuk. Daarnaast zijn wij behulpzaam bij de juridische overdracht van merken van de ene naar de andere partij. Elferink & Kortier Advocaten adviseert, procedeert en contracteert om uw merkengerelateerde belang zo goed mogelijk te behartigen.

Octrooirecht

Heeft u iets uitgevonden dat nieuw en inventief is? Een technisch product of proces? Dan kunt u mogelijk een octrooi of patent aanvragen om uw uitvinding te beschermen. Met een octrooi verkrijgt u een exclusief recht op uw uitvinding waarmee u gedurende een bepaalde periode het alleenrecht verkrijgt om uw uitvinding te maken, te gebruiken en te verkopen. U kunt anderen verbieden uw uitvinding commercieel toe te passen. Octrooien kunnen een grote waarde vertegenwoordigen voor organisaties. De commerciële exploitatiewaarde ervan moet niet worden onderschat. Elferink & Kortier Advocaten kan u bijstaan in het geval er inbreuk op uw octrooirecht wordt gemaakt, óf indien u zelf wordt beticht van inbreuk. Daarnaast zijn wij behulpzaam bij de juridische overdracht van octrooien van de ene naar de andere partij. Elferink & Kortier Advocaten adviseert, procedeert en contracteert om uw octrooigerelateerde belang zo goed mogelijk te behartigen.

Handelsnaamrecht

Misschien bent u zich er niet direct van bewust; iedere onderneming heeft een handelsnaam. Deze hoeft u - anders dan een merk - niet te registreren. U verkrijgt de handelsnaam automatisch indien u zich in het economisch verkeer uitgeeft onder die bepaalde naam. Uw handelsnaam geeft u bepaalde rechten. Zo mogen concurrerende ondernemingen niet eenzelfde naam gebruiken als zij daarmee verwarring zouden stichten bij uw (potentiële) klanten. Dit gebeurt regelmatig, zowel offline als online (bijvoorbeeld in domeinnamen). Elferink & Kortier Advocaten heeft ruime ervaring in het procederen over handelsnaamconflicten. Gelukkig worden dergelijke conflicten ook vaak opgelost doordat partijen een schikking treffen. Ook daar staan wij u uiteraard graag in bij.

Modellenrecht

Het octrooirecht beschermt de technische vinding, de vorm van een voortbrengsel in beginsel echter niet. Dankzij het tekeningen- en modellenrecht kan ook het uiterlijk van twee- en driedimensionale voorwerpen worden beschermd. Zodra u uw model heeft geregistreerd mogen concurrenten die vorm niet namaken. Naast het modellenrecht kan uw voortbrengsel ook zijn beschermd door het auteursrecht. Elferink & Kortier Advocaten heeft veel ervaring met het adviseren en procederen in zaken die gaan over het modellenrecht.

Knowhow

Veel intellectuele creaties die waarde vertegenwoordigen in uw organisatie (kunnen) worden beschermd door een van de op deze pagina genoemde rechten van intellectuele eigendom. Het kan echter voorkomen dat bepaalde informatie en kennis niet door IE-rechten beschermd zijn of kunnen worden. Ook dergelijke knowhow heeft echter waarde voor uw organisatie. Met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen wordt bescherming geboden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van knowhow door derden. U moet dan echter wel maatregelen treffen om die knowhow onder het beschermingsbereik van die wet te krijgen. Elferink & Kortier Advocaten helpt u graag bij het opstellen en redigeren van geheimhoudingscontracten (NDA's) en bij het procederen omtrent onrechtmatig gebruik van uw knowhow.

Namaak

Een in de praktijk niet onbelangrijk leerstuk is de leer van de slaafse nabootsing (namaak). Indien er geen rechten van intellectuele eigendom (meer) voor handen zijn die u beschermen tegen namaak doen wij in procedures in de meeste gevallen voor u een beroep op deze leer. Samengevat komt het neer op het volgende: dat er geen IE-rechten zijn die bescherming bieden, wil nog niet zeggen dat namaak van een onderscheidend product niet onrechtmatig zou kunnen zijn. Uitgangspunt is dat nabootsen mag tenzij er daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Belangrijk daarbij is dat de nabootser een andere weg in moet slaan als hij dat kan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product. Elferink & Kortier Advocaten leidt u graag door het oerwoud aan rechterlijke uitspraken op dit gebied.

Portretrecht

Het portretrecht is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van bijvoorbeeld een foto, schilderij of filmbeelden waarop hij wordt afgebeeld. Het betreft een specifieke beperking van het auteursrecht van degene die het portret heeft vervaardigd. Het is voldoende dat de geportretteerde persoon herkend kan worden op het portret; men hoeft met andere woorden niet in alle gevallen zijn gezicht daarvoor te zien. Voor portretten die in opdracht worden gemaakt heeft de maker toestemming nodig van de geportretteerde voordat hij het portret openbaar mag maken.In alle andere gevallen kan degene die geportretteerd wordt zich alleen tegen publicatie verzetten als hij daartoe een redelijk belang heeft. Heeft u een portretrechtelijk probleem? Elferink & Kortier Advocaten helpt u graag!

Mijn product is nagemaakt. Wat kan ik doen?

U heeft een product ontworpen en in de markt gezet. Vervolgens komt u erachter dat uw product wordt nagemaakt of zonder toestemming wordt gebruikt. Welke mogelijkheden heeft u om op te treden? Allereerst zal moeten worden onderzocht welke rechten van intellectuele eigendom op uw product rusten en of, en in welke mate, deze rechten worden geschonden. Al naar gelang de aard van de inbreuk kan Elferink & Kortier Advocaten u adviseren over uw mogelijkheden. Denk aan het leggen van (bewijs)beslag, het opstellen van een sommatiebrief of het entameren van een kort gedingprocedure.

Ik heb een sommatiebrief ontvangen. Wat te doen?

U ontvangt een sommatiebrief waarin u wordt beticht van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een ander. Wat kunt u doen? In dit soort gevallen is het raadzaam om snel juridische hulp in te schakelen en te onderzoeken of de beweringen in de brief al dan niet juist zijn. Rechten van intellectuele eigendom zijn verbodsrechten, hetgeen betekent dat de houder van een auteurs-, merk-, octrooi- of modellenrecht u in beginsel kan verbieden hun rechten te gebruiken. Ook kan winstafdracht en/of schadevergoeding worden gevorderd. Beweringen die in sommatiebrieven worden gedaan zijn echter niet altijd juist. Soms heeft u wel degelijk een geldige reden om de bedoelde rechten te mogen gebruiken. Elferink & Kortier Advocaten kan u bijstaan om te voorkomen dat u onterecht winst moet afdragen of schadevergoeding moet betalen.