Opsomming

  • Algemene verordening gegevensbescherming
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Bewerkersovereenkomsten
  • Datalekken
  • Privacyverklaringen

Op het wereldwijde web, in elke organisatie, in ieder project, u kunt het zo gek niet bedenken of er worden persoonsgegevens verwerkt. In het huidige tijdsgewricht biedt het verzamelen van informatie over personen voor veel organisaties veel kansen. Aan de hand van die informatie kan het aanbod worden afgestemd. Koppeling van diverse databases kan daarnaast een hele hoop nieuwe - interessante - informatie opleveren.

De privacy-wetgeving is echter veel eerder van toepassing dan menigeen denkt. Ieder gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijke persoon is een persoonsgegeven en daarop is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Die wet wordt in mei 2018 vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om de hausse van informatieverwerkingen ordentelijk en in het belang van betrokkenen - degenen van wie de gegevens worden verwerkt - te laten verlopen biedt de wet- en regelgeving veel beperkingen en restricties. Wat mag u wel en wat mag u niet verwerken? Wat moet u daarvoor doen? Moet u betrokkenen van tevoren inlichten over de verwerking? Hoe doet u dat? Mag u persoonsgegevens buiten Nederland brengen? En buiten de EU? Wat als u een deel van de verwerking uitbesteed aan een derde partij, bijvoorbeeld een hostingleverancier?

Elferink & Kortier Advocaten heeft jarenlange ervaring in het adviseren op het gebied van privacy. Wij helpen u graag bij de beantwoording van uw vragen! Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het opstellen en redigeren van diverse privacy-gerelateerde overeenkomsten en documenten, waaronder bewerkersovereenkomsten en privacyverklaringen. 

De wetgeving vereist dat de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking passende technische en organisatorische maatregelen treft om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Elferink & Kortier Advocaten werkt nauw samen met partijen uit andere disciplines om er gezamenlijk zorg voor te dragen dat uw organisatie compliant is met de geldende wet- en regelgeving; zowel op organisatorisch, technisch als juridisch vlak.

Heeft u regelmatig vragen over persoonsgegevens? Neem dan een strippenkaart-abonnement op onze privacy-helpdesk. U krijgt snel en pragmatisch antwoord tegen gereduceerde tarieven.

Help! Mijn organisatie is gehackt en er zijn persoonsgegevens gestolen.

Privacy

Mijn medewerker heeft gevoelige persoonsgegevens verstuurd naar een derde. Is dat erg?

Of het erg is hangt van de omstandigheden af. Nu het gevoelige gegevens betreft is het goed mogelijk dat het een ernstig datalek betreft. U moet dan snel handelen. Sinds enige tijd geldt de Wet meldplicht datalekken. Wanneer zich een 'datalek' voordoet waarbij persoonsgegevens op straat komen te liggen of verloren raken, moet u dat - onder omstandigheden - melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en soms zelfs bij de betrokkenen. Indien u nalaat te melden kan dat grote gevolgen hebben. De autoriteit kan boetes opleggen. Als in 2018 de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treedt worden die boetes alleen maar hoger. Elferink & Kortier Advocaten kan u behulpzaam zijn bij het vaststellen van een datalek én het antwoord op de vraag of u moet melden.

De opslag van mijn klantenbestand besteed ik uit. Moet ik iets regelen?

In een dergelijk geval bent u wettelijk verplicht om een bewerkersovereenkomst met deze derde partij - de bewerker - te sluiten. Daarin regelt u bijvoorbeeld de verplichtingen over en weer, de mate van beveiliging en toegang tot de gegevens. Tevens maakt u afspraken over aansprakelijkheid; bijvoorbeeld voor het geval zich datalekken voordoen. Elferink & Kortier Advocaten heeft jarenlange ervaring met het opstellen van bewerkersovereenkomsten. Met de op handen zijnde Europese wetgeving wordt het des te belangrijker goede afspraken te maken. Elferink & Kortier Advocaten staat uiteraard niet alleen verantwoordelijken bij. Ook bewerkers zijn op hun beurt gebaat bij goede - evenwichtige - afspraken.